Gedragscode H.V. SDS’18

 

“Sterk door Samenspel”

 

H.V. SDS’18 wil een gezellige en groeiende sportvereniging zijn, die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect voor haar omgeving wil ze een club zijn voor haar leden. Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal!

Plezier vormt in eerste instantie de basis en de achterliggende gedachte is ook dat het resultaat vanzelf komt. Zeker wanneer je dit met elkaar oppakt.

 

Kernwaarden

Saamhorigheid

Iedereen is welkom bij de vereniging. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

 

Sportiviteit

Fair Play op het veld, in de zaal en op de tribune, maar ook in gedrag naar elkaar.

Respect voor elkaar en voor de omgeving.

 

Betrouwbaarheid

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen.

 

Verantwoordelijkheid

We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, voor onze leden en voor de omgeving waarin wij actief zijn.

Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag / pestgedrag voorkomen en aanpakken.

 

Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen bij H.V. SDS’18. Voor de bestuursleden, de spelers (jeugd en senioren), de trainers, coaches, de ouders/verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij H.V. SDS’18 betrokken is;
Oftewel: Iedereen die ook maar enige band met H.V. SDS’18 heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

 1. Spelers
 2. Trainers/coaches
 3. Scheidsrechters/spelleiders
 4. Bestuurders
 5. Ouders/verzorgers
 6. Toeschouwers

 

 1. Spelers
 • Beschik over een goede spelregelkennis;
 • Zorg voor plezier in het veld en buiten het veld;
 • Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Je maakt deel uit van een team en jouw afwezigheid kan dus gevolgen hebben voor het team tijdens de training of wedstrijd. Wees daarom, indien mogelijk, altijd aanwezig; Bij afwezigheid op tijd afmelden.
 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden;
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter;
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

 

 1. Trainer/Coach
 • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden;
 • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel;
 • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

 

 1. Scheidsrechters/spelleiders
 • Zorg ervoor dat je incasseringsvermogen hebt;
 • Pas de regels toe volgens de NHV richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 

 1. Bestuurders
 • Voer beleid dat open en transparant is. Houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit;
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

 

 1. Ouders/verzorgers
 • Tijdens de wedstrijd is de coach de coach;
 • Beslissingen over teamindeling accepteren;
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/spelleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging;
 • Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet over maar mét de betreffende personen.
 • Meldt uw kind op tijd af bij trainingen en wedstrijden.

 

 1. Toeschouwers
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.;
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als de tegenstanders;
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;
 • Respecteer en accepteer beslissingen van coaches/scheidsrechters;
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Waar gelden de regels van de gedragscode?

 

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Wat zijn sancties?

Eventuele sancties worden per geval bepaald door bestuur. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten of schorsing. In het uiterste geval is royement mogelijk.   

 

Protocol tegen seksuele intimidatie

 

In dit document hebben wij als bestuur van SDS’18 vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen.

Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren.

Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

 

 1. Gewenste omgang bevorderen

Spelers

Het is erg belangrijk dat spelers zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij mijn trainer/coach van of vertrouwenspersoon van SDS’18

 

Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan voordat ze lid kunnen worden.

Tevens zijn deze regels terug te vinden op onze website en op te vragen bij het bestuur

 

Op de website wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Aan leden maar ook aan trainers/coaches, en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

 

Trainers /coaches

Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches en anderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige (hierna: ‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de speler te bejegenen op een wijze die de speler in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de speler door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de spelers.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige spelers tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de speler niet op een zodanige wijze aanraken dat de speler en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de speler en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de speler te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) spelers behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de speler die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de speler is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. De begeleider zal altijd vóórkomen dat er met een pupil een één op één situatie in een besloten ruimte kan plaatsvinden.
 12. Indien er sprake is van een noodzakelijk één op één gesprek met een pupil dan zal de begeleider altijd de ouders daarvan in kennis stellen en daarover een afspraak maken zodat de situatie beschreven in punt 11 zich nooit voordoet.
 13. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen .

 

 1. Situaties van seksuele intimidatie oplossen

 

Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club. Deze is te bereiken via de desbetreffende website. Deze persoon is capabel om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.

 1. Sancties

 

Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden.

Te denken valt aan schorsing en neerleggen van eventuele taken.